Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Aktywna integracja osób uzależnionych szansą na zatrudnienie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Cel projektu

 

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 10 osób (1 K, 9M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Kielce oraz Busko – Zdrój, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie realizowane w ramach Hostelu w Janinie i Kielcach.