Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Aktywna integracja osób uzależnionych szansą na zatrudnienie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Wskaźniki projektowe

Główne wskaźniki projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje. - 2: 0K,2M
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy - 6: 1K,5M
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących - 3:   1K,2M
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem -10: 1K,9M
  • Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie - 1: 0K,1M
  • Liczba obiektów dostosowanych  do potrzeb osób niepełnosprawnych - n/d
  • Liczba osób  objętych szkoleniami  - 10: 1K, 9M
  • Liczba osób  zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kompetencje -10: 1K, 9M